Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2015

houda
18:47
2195 73f7 500
houda
18:47
8189 1ec7
Reposted frominspire inspire viamr-absentia mr-absentia
houda
18:45
7032 3ddb
houda
18:44
4533 c636 500
houda
18:43
8884 9778
Reposted fromsiostra siostra viaarrependimento arrependimento
houda
18:43
5659 ad6b 500
Reposted frommixtura mixtura viaarrependimento arrependimento
houda
18:43
Nie można się wyrzec palenia, gdy nie ma czego całować.
— Freud
houda
18:43
9942 eb9d
#1. Kiedy zainstalowałem program i nie mogę go nigdzie znaleźć...
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viaarrependimento arrependimento
houda
18:42
3222 e210 500
houda
18:41
4117 ff08 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viaarrependimento arrependimento
houda
18:40
4169 c7ec
Reposted fromfungi fungi viaarrependimento arrependimento
houda
18:36
7273 fa7c 500
"Ości" 13
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viasatyra satyra
houda
18:36

Była w zasadzie bardzo niepewną siebie osobą, a ta niepewność sprawiała, że wszyscy się w niej zakochiwali... Była gwiazdą, która nie potrafiła dostrzec własnego blasku.

— Donald Spoto
Reposted fromMissMurder MissMurder viacytaty cytaty
houda
18:35
7085 79b5 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaepi epi
houda
18:35
4283 8272 500
Reposted frommessclew messclew viamr-absentia mr-absentia
houda
18:35
2029 7b69
Reposted fromolass olass viamr-absentia mr-absentia
houda
18:34
5004 535f 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viazupelnie zupelnie
houda
18:34
8064 8ad9
Reposted frombeyooonce beyooonce
houda
18:34
2298 0be6 500
Reposted fromonlywhite onlywhite vialissie lissie
houda
18:33
Życie stałoby się piękne, gdyby ludzie zajęli się wyłącznie sobą i dbali wyłącznie o swoje sprawy.
— Za progiem grobu, Andrzej Ziemiański
Reposted frompatronus patronus viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl