Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

houda
20:42
9029 2c16
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacysia cysia
houda
20:41
houda
20:41
Boję się, że to na co czekam nigdy się nie wydarzy
— 19:54
Reposted frommslexi mslexi viaimpulsivee impulsivee
houda
20:40
20:40
houda
20:40
houda
20:37
houda
20:37
- Bukowski "Miłość to piekielny pies"
houda
20:36
4506 83be
Reposted frombeyooonce beyooonce
houda
20:36
Lata, kochankowie, kieliszki wina,
to trzy rzeczy, których liczyć nie wypada.
— Age of Adaline
houda
20:36
houda
20:35
Każdy się wstydzi być nieszczęśliwym. To tak jak nie odrobić zadania albo mieć pryszcza. Wszyscy, którzy nie są szczęśliwi, czują się winni jak przestępcy
— Sławomir Mrożek, "Tango"
houda
20:35
2372 3220 500
Reposted fromyouuung youuung viabrzask brzask
houda
20:34
20:34
houda
20:33
6286 6a6d 500
Reposted fromoblivions oblivions viabrzask brzask
houda
20:32
20:32
8619 995e 500

incendavery:

an open letter

(patreon)

Reposted fromsacrosanctNebulae sacrosanctNebulae viabrzask brzask
houda
20:32
1129 76b4 500
Reposted fromtfu tfu viabrzask brzask
houda
20:31
6493 6fbf
Reposted fromdontbemad dontbemad viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl